REGULAMIN

I Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.makaszka.pl. Sklep prowadzi Katarzyna Kłopot-Kolanowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą RUDA Katarzyna Kłopot-Kolanowska wspólnik spółki cywilnej MAKASZKA w Bydgoszczy, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, pod adresem ul. Botaniczna 16, 85-352 Bydgoszcz, NIP: 9671195478, REGON: 341252298 oraz Marcin Kolanowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MAKASZKA Marcin Kolanowski wspólnik spółki cywilnej MAKASZKA w Bydgoszczy, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii pod adresem ul. Botaniczna, nr 16, 85-352 Bydgoszcz, NIP: 5542471980, REGON: 340424870 prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą MAKASZKA s.c. Katarzyna Kłopot-Kolanowska Marcin Kolanowski w Bydgoszczy, na podstawie umowy o zawarciu spółki cywilnej, pod adresem ul. Botaniczna 16, 85-352 Bydgoszcz, NIP: 9671365957, REGON: 362049023, zwany dalej Sprzedawcą.
 2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
  1. adres poczty elektronicznej: sklep@makaszka.pl;
  2. pod numerem telefonu: +48 734 141 598.
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.makaszka.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 4. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

II Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dni robocze - są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Klient - osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym;
 3. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Konto - przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;
 5. Konsument - Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;
 6. Przedsiębiorca - Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;
 7. Regulamin - niniejszy dokument;
 8. Towar - produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
 9. Umowa sprzedaży - Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
 10. Usługi - usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 11. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
 12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 13. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

III Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV Usługi

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku "Usuń Konto".
 3. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.
 4. Klient ma możliwość zamieszczania w Sklepie Internetowym indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się m.in. do Towaru czy przebiegu transakcji. Klient dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. Umowa o świadczenie usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Towarach w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.
 5. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich ? w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Sklepu Internetowego.
 6. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
 7. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 8. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

V Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Sprzedawca może anulować Zamówienie w przypadku zauważenia rażącego błędu w cenie i/lub braku zamówionego produktu na stanie i jednoczesnego braku możliwości jego uszycia.
 3. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 4. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.
 6. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim lub angielskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

VI Termin, koszt i sposoby dostawy

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Unii Europejskiej i jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu Towarów.
 3. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych.
 4. Zamówienia realizowane są standardowo w ciągu 1-3 dni roboczych od otrzymania płatności przez Sprzedawcę. Wyjątek stanowią zamówienia zawierające produkty z dopiskiem „na zamówienie”, zamówienia złożone podczas okresów świątecznych i/lub akcji promocyjnych. Wówczas czas realizacji zamówienia może wydłużyć się do 10 dni roboczych. W szczególnych przypadkach, gdy planowana realizacja zamówienia przekroczy 10 dni roboczych, Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Klienta o zaistniałej sytuacji.
 5. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych. Zamówienia wysyłane są w całości, po skompletowaniu wszystkich elementów. Nie dzielimy zamówień na kilka części/przesyłek.
 6. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub bezpłatnie je anulować pod warunkiem, że zamówienie oczekuje na płatność lub znajduje się w realizacji. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub poprzez media społecznościowe (Facebook, Instagram). Jednocześnie informujemy, że wprowadzenie zmian w Zamówieniu może skutkować wydłużeniem jego realizacji.
 7. Wprowadzenie zmian nie jest możliwe jeśli zamówienie uzyskało status "Zrealizowane".
 8. Z uwagi na bardzo dużą ilość zamówień składanych w okresach promocyjnych i okołoświątecznych, Sprzedawca nie gwarantuje wprowadzenia zmian w zamówieniach złożonych w tych terminach.
 9. Sposoby i koszt dostawy:
  1. dostawa na terenie kraju:
   1. za pośrednictwem firmy kurierskiej:
    1. kurier GLS - dostawa pod wskazany adres w cenie 17zł brutto, przedpłata lub za pobraniem;
    2. Paczkomaty InPost - dostawa do punktu odbioru w cenie 17zł brutto, przedpłata lub za pobraniem;
   2. odbiór własny w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy - bezpłatnie, po przedpłacie zamówienia.
  2. dostawa zagraniczna - cennik stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 10. Dostawy krajowe objęte są promocją.
  1. Warunkiem koniecznym do uzyskania nieodpłatnej dostawy na terenie kraju jest złożenie zamówienia, którego wartość końcowa, tj. po uwzględnieniu promocji i rabatów, wynosi co najmniej 399zł brutto.
  2. Warunek promocji nie zostaje spełniony w przypadku, gdy Klient odstąpi częściowo od umowy a wartość pozostałych produktów podlegających umowie nie przekracza 399zł brutto. W takiej sytuacji Klient zostanie obciążony kosztami dostawy zgodnie z cennikiem zawartym w par. VI pkt. 8.1. niniejszego Regulaminu. Wartość należnego zwrotu zostanie pomniejszona o ww. koszty dostawy.
 11. Odbiór osobisty zamówienia możliwy jest wyłącznie po otrzymaniu od Sprzedawcy stosownej informacji. Informacja o możliwości odbioru zamówienia zostanie wysłana mailowo na adres podany w zamówieniu.
 12. Zamówienia nieodebrane w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu wysłania przez Sprzedawcę informacji o gotowości Zamówienia do odbioru zostaną anulowane a środki zwrócone Klientowi za pośrednictwem tej samej metody, jakiej użyto do opłacenia zamówienia.
 13. Dowód zakupu za zamówienie zostanie wysłany Klientowi na adres e-mail podany w zamówieniu. Dowodem zakupu jest faktura elektroniczna.
 14. W przypadku chęci otrzymania dowodu zakupu w formie papierowej prosimy o zamieszczenie stosownej informacji w polu "Uwagi do zamówienia". Faktura zostanie dołączona do przesyłki.
 15. Do zamówień z odbiorem osobistym zostanie wystawiony paragon fiskalny.

VII Ceny i metody płatności

 1. Podane w sklepie ceny zawierają podatek VAT i są cenami detalicznymi brutto wyrażonymi w złotych polskich.
 2. Klient może wybrać następujące metody płatności:
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);
  2. gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia);
  3. płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia).
 3. Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za zamówienie w terminie do 7 dni od momentu złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zamówienie zostanie anulowane.
 4. Dane do płatności przelewem tradycyjnym:
  Makaszka s.c.
  ul. Botaniczna 16
  85-352 Bydgoszcz
  Millennium Bank S.A., SWIFT: BIGBPLPW
  (PLN) PL06 1160 2202 0000 0002 9092 2902
  (EUR) PL21 1160 2202 0000 0003 5367 8722
  W tytule przelewu należy podać numer zamówienia.

VIII Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Klient może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 30 dni od momentu doręczenia zamówienia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Zwrotowi podlega towar bez widocznych oznak użytkowania, kompletny, nieprany, bezwonny.
 3. Do każdego zamówienia dołączane jest potwierdzenie zamówienia w formie papierowej. Prosimy o zaznaczenie na ww. dokumencie produktów, które podlegają zwrotowi i dołączenie go do przesyłki zwrotnej. Wypełniony Formularz zwrotu stanowiący Załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu należy dołączyć do przesyłki jedynie w przypadku zgubienia ww. dokumentu.
 4. Klient odsyłając Towar może skorzystać z usług dowolnego przewoźnika, niedopuszczalne jest jednak wysyłanie paczek za pobraniem i/lub do automatów paczkowych.
 5. Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy:
  Makaszka s.c.
  ul. M. Dziatkiewicza 7
  85-870 Bydgoszcz
  .
 6. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwracanych produktów zwróci Konsumentowi środki za zamówienie. Zwrot płatności zostanie wykonany przy użyciu tej samej metody, której użyto do opłacenia zamówienia.
 7. Jeśli zamówienie zostało opłacone przelewem tradycyjnym lub pobraniowo, Klient zobowiązany jest do dostarczenia Sprzedawcy informacji nt. numeru rachunku bankowego, na który ma zostać wysłany zwrot płatności. Zwrot należności zostanie wstrzymany do czasu otrzymania takiej informacji.
 8. Jeśli do zamówienia został dołączony gratis, należy go zwrócić wraz z zawartością zamówienia. W przeciwnym wypadku wysokość zwrotu zostanie pomniejszona o wartość gratisu.

IX Reklamacje

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.
 3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać stosowne zgłoszenie drogą mailową na adres sklep@makaszka.pl.
 4. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy zawszeć poniższe informacje:
  1. numer zamówienia,
  2. dokładny opis problemu,
  3. zdjęcia/filmy ukazujące wadę,
  4. dogodny termin i adres, skąd możemy odebrać produkt.
 5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 7 dni roboczych.
 7. Na podany w zgłoszeniu adres zostanie umówiony kurier po odbiór produktu. Towar należy zabezpieczyć na czas transportu. Do przesyłki nie należy dołączać dodatkowych informacji/formularzy. Kurier dostarczy niezbędne listy przewozowe.
 8. Sprzedawca zobowiązuje się do naprawy produktu w terminie do 10 dni roboczych i odesłania do klienta na własny koszt.
 9. W przypadku gdy planowana naprawa przekroczy 10 dni roboczych, Sprzedawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Klienta o zaistniałej sytuacji.
 10. W przypadku stwierdzenia braku możliwości naprawy produktu Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego przedstawienia Klientowi dalszych kroków postępowania.
 11. Reklamacji nie podlegają wady wynikające z uszkodzenia mechanicznego, nieprawidłowej pielęgnacji  i/lub naturalnego zużycia produktu (np. mechacenie materiału, zaciągnięcie, odbarwienie koloru spowodowane długotrwałym działaniem promieni słonecznych itp.).
 12. W przypadku odbioru produktu i stwierdzenia przez Sprzedawcę ww. sytuacji klient zostanie obciążony kosztami odbioru i ponownej wysyłki paczki.

X Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Makaszka s.c. Katarzyna Kłopot-Kolanowska Marcin Kolanowski, ul. Mariana Dziatkiewicza 7, 85-862 Bydgoszcz, na adres poczty elektronicznej: sklep@makaszka.pl, numer telefonu 734141598 lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

XI Gwarancje

 1. Towary objęte są 2-letnią gwarancją producenta.

XII Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
  4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XIII Ochrona danych osobowych

 1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.

XIV Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.

Załączniki